Stanowisko ds. BHP

Zakres Zadań

 • Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z przedstawieniem wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń.
 • Sporządzanie i przedstawienie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowań wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyny i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Organizowanie i zapewnienie właściwego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sprawowanie nadzoru nad kierowaniem pracowników na okresowe badania profilaktyczne.
 • Uczestnictwo w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Uaktualnianie procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania procesu PSZ
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik  Anna Kajor 9 33 4971 408
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 725