Ochrona zdrowia w mieście

W Bielsku-Białej świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego realizowane są przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, które mają zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Wybrane publiczne zakłady opieki zdrowotnej w Bielsku-Białej

Gdzie się leczyć?

Informację o podmiotach świadczących usługi zdrowotne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, można znaleźć w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach  

Informacja dla osób nieubezpieczonych

Osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich zasadach jak ubezpieczeni, jednak pod warunkiem, że spełniają kryteria, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Pełne informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. K. Marki 11, tel. 33 499 56 00, który wydaje decyzje w powyższym zakresie.

Przydatne linki