Wybrane akty prawne

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
  • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej