Poradnictwo

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego, działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, świadczy doradztwo oraz bezpłatną pomoc psychologiczną dla mieszkańców miasta Bielska-Białej.

Do zadań specjalistów należy m.in.:

  • zapewnienie pomocy w formie poradnictwa psychologicznego i terapii rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
  • objęcie rodzin wsparciem asystenta,
  • prowadzenie terapii indywidualnej oraz terapii małżeńskiej,
  • prowadzenie konsultacji pedagogicznych,
  • zapewnienie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz ich dzieci, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych jak również  rodzin zastępczych.

 

Dane teleadresowe:

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. Plac Opatrzności Bożej 18
tel. 33 499 89 40

e-mail zps@mops.bielsko.pl

Strona internetowa: www.mops.bielsko.pl/strona/poradnictwo-specjalistyczne