Piecza zastępcza

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określiła nowy model realizacji przez powiat pieczy zastępczej.

Ustawa nałożyła na gminy i powiaty m.in. obowiązek opracowania programów wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej, a także wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Prezydent Miasta Bielska-Białej wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym celu w Ośrodku utworzony został Dział Pieczy Zastępczej. 

Uchwałą nr XXXVI/707/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. przyjęto w naszym mieście „Program Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”. Program skierowany jest do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz określa działania na rzecz rozwoju pieczy zastępczej.

Dane teleadresowe:

Dział Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. Plac Opatrzności Bożej 18
tel. 33 49 60 111; 33 49 60 110; 3349 60 112

e-mail dpz@mops.bielsko.pl

Strona internetowa www.mops.bielsko.pl/strona/piecza-zastepcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Jest formą czasowej opieki nad dzieckiem i winna trwać do chwili rozwiązania problemów w rodzinie biologicznej, będących przyczyną umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, piecza zastępcza realizowana jest w dwóch formach: rodzinnej i instytucjonalnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

a) rodzina zastępcza:
     - spokrewniona (tylko dziadkowie lub rodzeństwo),
     - niezawodowa,
     - zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
b) rodzinny dom dziecka.

Formami instytucjonalnej pieczy zastępczej są:

a) placówka opiekuńczo-wychowawcza,
b) regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna,
c) interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bielska-Białej działa Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczychprzy ul. Lompy 7, w skład którego wchodzą następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze: 

  • „Pogotowie Opiekuńcze” przy ul. Lompy 7, które jest placówką interwencyjną przeznaczoną dla 20 dzieci, przyjmowanych w sytuacjach kryzysowych, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. 
  • „Dom Dziecka” przy ul. Lompy 9, będący placówką socjalizacyjną z funkcją placówki interwencyjnej przeznaczoną dla 30 dzieci. Placówka prowadzi również Mieszkanie Usamodzielnienia, które jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 12 dzieci w wieku od 15 lat do usamodzielnienia.
  • „Dom Dziecka” przy ul. Pocztowej 24, który jest placówką socjalizacyjną z funkcją placówki interwencyjnej dla młodszych wychowanków, przeznaczoną dla 28 dzieci.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej zapewnia w formie działań interwencyjnych oraz socjalizacyjnych całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. W placówkach wchodzących w skład Zespołu przebywają dzieci skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, na podstawie postanowienia sądu o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Poszczególne placówki, z uwagi na różnorodność działań, spełniają specyficzne zadania opiekuńczo-wychowawcze. 

Dane teleadresowe:

Zespól Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Lompy 7
tel. 33 811 74 37, 33 811 73 43
e-mail: zpowbielsko@op.pl