Przyznawanie karty "Rodzina+"

Podstawa prawna

Pkt 2.2 „Programu Rodzina Plus” przyjętego Uchwałą Nr XX/374/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016 r.(zmienionej Uchwałą Nr XIV/307/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. ) oraz Zarządzenie Nr ON.0050.3295.2018.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty „Rodzina+" oraz wzoru karty „Rodzina+" (zmienione Zarządzeniem Nr ON.0050.841.2019.PS z dnia 23 grudnia 2019 r.).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności karty „Rodzina +”

Załączniki:

  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - oświadczenie/zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
  • w przypadku rodzin zamieszkałych, a nieposiadających zameldowania na terenie Miasta Bielska-Białej - kserokopia deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub kserokopia pierwszej strony rocznej deklaracji rozliczeniowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły, z potwierdzeniem złożenia jej w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej,
  • w przypadku rodzin zastępczych (rodzinnych domów dziecka) - postanowienie sądowego dotyczące ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do wglądu).

Osoby uprawnione do otrzymania kart „Rodzina +”

Rodziny wielodzietne (posiadające troje lub więcej dzieci) oraz rodziny zastępcze (rodzinne domy dziecka) zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej.

Szczegółowe informacje na stronie Programu „Rodzina +”: www.rodzinaplus.pl

Termin załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności karty „Rodzina +” rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria