Działania w roku 2013

Informacja o stanie prac nad “Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020”

Informujemy, że w dalszym ciągu prace nad aktualizacją "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"  (PROM) pozostają zawieszone do czasu wydania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego "Wytycznych do Lokalnych Programów Rewitalizacji" wynikających z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"
 
Przypominamy, że informacja o wznowieniu prac nad PROM wraz z  harmonogram kontynuowanych działań oraz ogłoszeniem dodatkowego naboru "Kart Zgłoszenia Projektu" zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce "REWITALIZACJA W BIELSKU-BIAŁEJ".

Informacja o zawieszeniu prac nad aktualizacją

W związku ze zmianą  przez Urząd Marszałkowski terminu opracowania "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" informujemy, że dalsze prace nad aktualizacją PROM zostają zawieszone do czasu przyjęcia tego dokumentu  (planowanego prawdopodobnie z końcem br.).

Po opublikowaniu "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" (w tym wytycznych do Lokalnych Programów Rewitalizacji)  zostanie opracowana ostateczna treść "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"(PROM). 

Informacja o wznowieniu prac nad PROM wraz z  harmonogram kontynuowanych działań oraz ogłoszeniem dodatkowego naboru "Kart Zgłoszenia Projektu" zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce "Aktualizacja Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (PROM) ".

Przedłużenie terminu składania „Kart zgłoszenia projektu” do aktualizacji PROM

Uwaga!!! Ze względu na większe niż przewidywano zainteresowanie potencjalnych inwestorów włączeniem się w proces rewitalizacji, przedłuża się do 19.08.2013r. termin składania “Kart zgłoszenia projektu” do aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020”(PROM).

Informacje ze Spotkań konsultacyjnych w sprawie aktualizacji "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"

Dwa otwarte spotkanie konsultacyjne odbyły się , jak zaplanowano, 18 czerwca i 9 lipca br. Łącznie, w obu udział wzięło 17 osób, a wstępne wnioski pozwalają na uznanie, że robocza wersja aktualizacji PROM raczej odpowiada oczekiwaniom interesariuszy, w tym mieszkańców, ale na ostateczne podsumowanie konsultacji trzeba poczekać – uwagi i wnioski, jak również propozycje projektów wciąż można składać, jest na to czas do 31 lipca.

Spotkania miały podobny przebieg, składały się z dwóch części. W pierwszej, po wprowadzeniu ze strony Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich p. Jolanty Jędrzejczyk, uczestnicy otrzymali kompletną, syntetyczną informację na temat roboczego projektu aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-białej na lata 2014-2020” (PROM) – w formie prezentacji, którą prowadziła p. Dagmara Mliczyńska-Hajda – zewnętrzny ekspert opracowujący aktualizację PROM.

Druga część spotkania polegała na dyskusji, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, przedstawiania swoich opinii oraz formułowania uwag do prezentowanego roboczego projektu PROM. W drugiej części spotkań uczestnicy mieli również możliwość przedstawienia własnych propozycji, pomysłów na projekty rewitalizujące zdegradowane obszary miasta. 
Pierwsze spotkanie (18.06) obfitowało w głosy dyskutantów skupione na zagadnieniach gospodarki , handlu i usług w mieście, oraz modyfikacji rozwiązań komunikacyjnych które umożliwiłyby zrośniecie się obu śródmieść [ ul.3-Maja]. Dyskutowany był pomysł na projekt GRODZISKO, sformułowano propozycję rozwinięcia tego pomysłu w kompleksowy projekt zagospodarowania, a przede wszystkim uporządkowania tego fragmentu miasta. W czasie debaty podejmowane były także inne, tematy (reklamy, zabytki, życie kulturalne, aktywizacja młodzieży i sposoby przyciągnięcia młodych do śródmieścia, komunikacja zbiorowa a dominacja samochodu i problem miejsc parkingowych). 
Podobnie przebiegało drugie spotkanie konsultacyjne (09.07), przy czym w trakcie tego spotkania przeważały konkretne pytania dotyczące sposobu i formy uczestnictwa w programie, przygotowania projektów ( pomysłów na projekty) i perspektyw na uzyskanie pomocy finansowej. 
Poniżej fotograficzna relacja z obu spotkań( aut. fot.: Agnieszka Tymczyszyn i Anna Jończyk)

Dodatkowe spotkanie konsultacyjne z organizacjami pożytku publicznego (NGO), które odbyło się w dniu 10 lipca, zgromadziło 20 osób, reprezentujących 15 organizacji. 
W trakcie prezentacji roboczej wersji aktualizacji PROM zainteresowanie i pytania wzbudziła kwestia delimitacji obszarów zdegradowanych i kryteria analizy. Prócz tego, dodatkowych wyjaśnień wymagał cel rewitalizacji, sens aktualizacji PROM i funkcja rewitalizacji (jako metody interwencji w zdegradowanych częściach miasta), kryteria i cel podziału partnerów na wewnętrznych i zewnętrznych. 
Największe zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziła problematyka finansowania działalności organizacji społecznych, a wskutek dyskusji na ten temat wykrystalizował się pomysł na ujęcie w PROM projektu utworzenia miejskiego funduszu pożyczkowego dla NGO, co umożliwiłoby organizacjom aplikowanie o pomoc finansową ze źródeł, które wymagają wkładu własnego. Próba ukonkretnienia pomysłu, poprzez kierowane do uczestników pytania dotyczącego optymalnej formuły takiego funduszu i jego konstrukcji ( np. utworzenie funduszu poprzez samoorganizację zainteresowanych) - sprawa wymaga zastanowienia i spotkania w gronie zainteresowanych organizacji. 
Kolejnym zagadnieniem poruszanym w trakcie dyskusji, a dotyczącym finansowania działalności NGO, była tzw. nowa perspektywa finansowa UE, możliwości uzyskania dotacji ze środków UE, kryteria aplikowania. W trakcie spotkania udzielono wyjaśnień i przekazano informacje, w oparciu o aktualny stan prac nad Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Śląskiego 2014-2020. 
Uczestnicy wyrażali opinie na temat: niezadowalającego stanu obiektów zabytkowych w mieście (np. willa przy ul. Młodzieżowej), potrzeb utworzenia parku kulturowego ( osiedle Cygański Las), planowania miejscowego, badań socjologicznych, wyburzeń. 
W końcowej części spotkania uczestnicy mieli możliwość omówienia i skonsultowania projektów, albo umówienia się na indywidualne spotkania w kolejnym tygodniu. Bliżej analizowano projekt LEŚNICZÓWKA LIPNIK, natomiast inne projekty organizacje chcą konsultować indywidualnie, po zgłoszeniu się do Bura ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich. 

INFORMACJA dotycząca DODATKOWEGO SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO w sprawie aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Bielska-Białej na lata 2014-2020”.

W Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, Plac Opatrzności Bożej 18, 43-300 Bielsko-Biała (dawny Urząd Stanu Cywilnego) odbędzie się dodatkowe spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi z terenu Bielska-Białej w celu omówienia możliwości zgłoszenia projektów do aktualizowanego „PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH BIELSKA-BIAŁEJ NA LATA 2014-2020”. 

Na spotkaniu otrzymacie Państwo informacje, w jaki sposób można włączyć się w rewitalizację zgłaszając własny projekt lub pomysł na projekt. 
Będziemy się starać odpowiedzieć na wszystkie pytania i zachęcić Państwa do aktywnego udziału w budowaniu ostatecznej wersji Programu. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, nie wymaga rejestracji. 

Propozycje projektów składać będzie można do 31 lipca br. (wzór karty pobrać można ze strony internetowej, adres jw.). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Organizator:
Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała

ROBOCZA WERSJA “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020”.

Pobierz plik


INFORMACA dotycząca OTWARTEGO SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO w sprawie aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Bielska-Białej na lata 2014-2020”.

W Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, Plac Opatrzności Bożej 18, 43-300 Bielsko-Biała (dawny Urząd Stanu Cywilnego) odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dla omówienia roboczej wersji zaktualizowanego PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH BIELSKA-BIAŁEJ NA LATA 2014-2020. 
W czasie spotkania zostanie przedstawiona robocza wersja Programu, omówiony zostanie dalszy tok prac i sposób zbierania uwag i opinii na temat prezentowanej wersji Programu. 

Na spotkaniu otrzymacie Państwo informacje, w jaki sposób można włączyć się w rewitalizację zgłaszając własny projekt lub pomysł na projekt. 
Będziemy się starać odpowiedzieć na wszystkie pytania i zachęcić Państwa do aktywnego udziału w budowaniu ostatecznej wersji Programu. 

Udział w spotkaniu konsultacyjnym nie wymaga rejestracji, konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem. 
Drugie spotkanie konsultacyjne zostało zaplanowane na 9 lipca, a propozycje projektów składać będzie można do 31 lipca BR. [wzór karty pobrać można ze strony internetowej, adres jw.]. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Planowane zakończenie – ok. 19:00.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Informacje ze Spotkań konsultacyjnych w sprawie aktualizacji "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020", które odbyły się 22.05.2013r.

Informacje ze Spotkań konsultacyjnych w sprawie aktualizacji "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020", które odbyło się 22.05.2013r.

Sprawozdanie ze spotkania wydziały UM

Sprawozdanie ze spotkania wydziały Przedsiębiorcy

Informacja w sprawie naboru projektów

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczętym opracowaniem Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” w okresie od  15 maja do  31 lipca 2013r.  można  zgłaszać propozycje projektów,  przedsięwzięć czy też działań, które są planowane do realizacji z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich.
Zgłoszenia przyjmowane będą  na specjalnym formularzu, który został udostępniony 16 kwietnia 2013r.  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.bielsko.pl), w zakładce :
GOSPODARKA - REWITALIZACJA – AKTUALIZACJA PROGRAMU NA LATA 2014-2020
(w zakładce znajduje się również  planowany harmonogram prac nad Programem).

Oryginały kart projektów należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub w Biurze Rewitalizacji Obszarów Miejskich, ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała.

Informacje ze Spotkania konsultacyjnego w sprawie aktualizacji "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"

Prezentacja

Informacja dotycząca spotkania roboczego nad pracami dotyczącymi aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020

Celem spotkania jest przedstawienie kierunków i zakresu prac rewitalizacyjnych planowanych w ramach aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” oraz przedstawienie propozycji  i możliwości działań zmierzających w szczególności do ożywienia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości oraz usług w  obszarze rewitalizacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Planowane zakończenie – ok. godz.17:00

Aktualizacja programu

Informujemy, że rozpoczęły się prace nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej.
Celem aktualizacji tego programu jest wprowadzenie zmian, które odzwierciedlą osiągane rezultaty procesu rewitalizacji w Bielsku-Białej oraz wprowadzą nowe elementy – w tym projekty czy propozycje działań, korzystnych dla ożywiania miasta. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na decyzje o rozpoczęciu prac aktualizacyjnych, są spodziewane od roku 2014 istotne zmiany związane z udzielaniem finansowej pomocy Unii Europejskiej dla projektów składających się na programy rewitalizacji.  
 
Prace nad aktualizacją będą uspołecznione,   prowadzi je Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich przy udziale doświadczonego eksperta, którym jest mgr inż. arch. Dagmara Mliczyńska – Hajda. Prace potrwają do końca września tego roku. Roboczy zapis proponowanych zmian,  pod postacią  wersji roboczej programu, poddany zostanie konsultacji  przez 6 tygodni,  ich rozpoczęcie przewidziane jest na 15 czerwca 2013r. Zaplanowane zostały również dwa otwarte, publiczne spotkania konsultacyjne:  pierwsze odbędzie się 18 czerwca  a drugie 9 lipca 2013r. Oba przeprowadzone zostaną w siedzibie Urzędu Miasta. 
Propozycje działań, przedsięwzięć czy też projektów, które mogłyby wzbogacić program będą zbierane przede wszystkim w czasie przewidzianym dla konsultacji społecznych, aż do 31 lipca 2013r. Zgłoszenia przyjmowane będą jednak już od dnia 15 maja,   na specjalnym formularzu, który zostanie udostępniony  15 kwietnia na stronie internetowej, pod adresem jw. 
W sprawie aktualizacji programu można się kontaktować drogą elektroniczną, na specjalnie w tym celu utworzony adres skrzynki pocztowej: rewitalizacja@um.bielsko.pl  
Na ten adres prosimy kierować zgłoszenia Osób i Instytucji , zainteresowanych otrzymywaniem regularnego biuletynu informacyjnego (newslettera), którego elektroniczną dystrybucję rozpoczniemy od 15 marca.  
Będziemy wdzięczni za możliwie szerokie dzielenie się tymi  informacjami, liczymy bardzo na Państwa zaangażowanie i zapraszamy do  aktywnego uczestnictwa  w aktualizacji programu.  


PLANOWANY HARMONOGRAM PRAC:

 • 5 lutego: ewaluacja programu, analiza aktualnych uwarunkowań, zbieranie materiałów, diagnostyka
 • 01 marca: informacje dot. aktualizacji zamieszczona na stronie internetowej UM
 • 01 marca: rozpoczęcie I badania ankietowego
 • 10 kwietnia: spotkanie robocze z najważniejszymi partnerami wewnętrznymi
 • 10 kwietnia: spotkanie informacyjne dla Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej
 • 15 kwietnia : zaproszenie do składania propozycji działań, projektów lub przedsięwzięć – zamieszczenie  karty projektu na str. internetowej UM
 • 15 kwietnia: rozpoczęcie tury spotkań roboczych z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi
 • 1 maja: rozpoczęcie II badania ankietowego
 • 15 maja: rozpoczęcie zbierania propozycji działań, projektów lub przedsięwzięć jak również uwag i wniosków do roboczej wersji programu
 • 15 czerwca: przedstawienie roboczej wersji zaktualizowanego programu i otwarcie dyskusji, konsultacje społeczne, konsultacje z interesariuszami
 • 18 czerwca: pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne
 • 9 lipca: drugie otwarte  spotkanie konsultacyjne
 • 31 lipca: zakończenie zbierania propozycji działań, projektów lub przedsięwzięć jak również uwag i wniosków do roboczej wersji programu
 • 31 sierpnia: opracowanie zebranego materiału i końcowa aktualizacji programu
 • 30 września: zakończenie prac nad aktualizacją finalnej wersji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej, edycja 2014-2020.
 • 1 października: uzyskanie decyzji środowiskowych RDOŚ i PWIS dla Programu
 • 1 grudnia: skierowanie projektu uchwały na sesję Rady Miasta