Lata 2005-2006

Przeprowadzono remont konserwatorski kamienicy Rynek 6 wraz zagospodarowaniem podwórka (finansowanie: środki własne Gminy, Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiebiorczości, Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Kamienica i klatka schodowa

Wykonano remont elewacji i dachów 3-ch kolejnych budynków Rynek 1,2,3 pierzei zachodniej. (finansowanie: środki własne Gminy) Zrealizowano Projekt pn.:"Nowa Starówka- Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej Starówki"- etap I, obejmujący modernizacje i rozbudowę sieci uzbrojenia terenu w ulicach: Celna, Cieszyńska, Piwowarska do pl. św. Mikołaja oraz przebudowę płyty Rynku ( finansowanie: środki własne Gminy, dofinansowanie EFRR, środki podmiotów prywatnych, środki z budżetu państwa) Równolegle zrealizowano komplementarne projekty społeczne.

Projekt "Przeciw bezradności"

 • dotyczył aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz osób wykluczonych społecznie z okolic Starówki i centrum miasta
 • celem bezpośrednim projektu było utworzenie Punktu Wsparcia Aktywności Zawodowej.
 • współfinansowany z funduszu PHARE 2002
 • realizowany w okresie grudnia 2004r. do listopada 2005r.
 • w projekcie wzięły udział 252 osoby
 • opracowany przez MOPS
 • (Projekt ten został nagrodzony w listopadzie 2006r. nagrodą specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej" ) 

Projekt "Zrób to sam"

 • dotyczył przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu wśród osób młodych ( do 25 lat)
 • celem projektu było nabycie nowych umiejętności przez osoby, które po ukończeniu kursu zyskają możliwość samozatrudnienia, tym samym zmieniając swoją pozycję na rynku pracy
 • współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • projekt realizowany był z SPO RZL
 • realizowany w okresie od stycznia 2004r. do maja 2005r.
 • w projekcie wzięły udział 43 sosoby
 • opracowany przez Urząd Pracy w Bielsku- Białej

Projekt "Podnieś swoje kwalifikacje"

 • dotyczył przekwalifikowania osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym
 • celem projektu było zdobycie przez osoby nowego zawodu, tym samym przyczyniając się do osiągnięcia bezpośredniego celu projektu tj. zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy
 • współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • projekt realizowany był z SPO RZL
 • realizowany w okresie od stycznia 2004r. do maja 2005r.
 • w projekcie wzięło udział 113 osób
 • opracowany przez Urząd Pracy w Bielsku-Białej

Projekt "Aktywność popłaca"

 • kontynuacja projektu "Przeciw bezradności" dotyczy wsparcia i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • celem Projektu jest podniesienie wśród osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej aktywnego udziału w procesie nabywania kwalifikacji zawodowych ( więcej o projekcie: http://www.zaradni.eu )
 • realizowany w okresie od stycznia 2007r. do marca 2008r. opracowany przez MOPS (więcej informacji o wszystkich projektach społecznych na stronie interentowej: www.bielsko-biala.pl/bb/dzialy/polityka )
 • Wykonano I etap monitoringu Bielskiej Starówki 
 • Wybudowano parking na 20 miejsc, wprowadzając ład przestrzenny zaniedbanego terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku. (finansowanie: środki własne Gminy)

Parking zamiast drzew

Rozpoczęto remont konserwatorski przyrynkowej kamienicy Rynek 15, w której zlokalizowana jest najstarsza apteka w mieście; planowany termin zakończenia - październik 2007r. (finansowanie: środki własne Gminy)  Przygotowano koncepcję 2-ch kolejnych parkingów, w tym 1 parkingu wielopoziomowego na ok. 450 miejsc. Przeprowadzono remont 2-ch kamienic prywatnych (ul.Orkana 4, ul. Wzgórze 12) (finansowanie: środki własne podmiotów prywatnych).

Kamienice

Rozpoczęto remonty konserwatorskie kolejnych 8 kamienic prywatnych Rynek 7, Piwowarska 2, Cieszyńska 11i 9 , Pl. Mikołaja 2, Celna 14, Rynek 28 i 29 

(5 nieruchomości zostało sprzedane przez Gminę osobom prywatnym z zastrzeżeniem wykonania określonych robót remontowych w określonym czasie )