Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek,
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 21),
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio  przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w  art. 6 ust. 1 pkt  2 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 12),
 • wykaz pojazdów, którymi wykonywany będzie transport (załącznik nr 13),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
 • oświadczenie dotyczące spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 39a ust. 1 pkt. 1-4 ustawy o transporcie drogowym potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy (załącznik nr 24),
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej,
 • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,
 • do wglądu dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu),
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr 6).

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką uzależniona jest od wnioskowanego okresu ważności licencji i ilości zgłoszonych pojazdów i wynosi:

 • od 2 do 15 lat - 200 PLN, plus wypis dla każdego zgłoszonego pojazdu 22 PLN
 • powyżej 15 do 30 lat - 250 PLN, plus wypis dla każdego zgłoszonego pojazdu 27,50 PLN
 • powyżej 30 do 50 lat - 300 PLN, plus wypis dla każdego zgłoszonego pojazdu 33 PLN

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6, w godzinach pracy Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,

odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

KOMUNIKAT dotyczący przedsiębiorców posiadających licencje w zakresie przewozu osób: 

Treść komunikatu

 

Wniosek

Uchwała w sprawie określenia stref cen stawek taryfowych obowiazujacych przy przewozie osób i ładunkow taksówkami na terenie miasta Bielska Białej

Uchwala w sprawie oznakowania taksówek w mieście Bielsku Białej

Wniosek - zmiana licencji

Wniosek - wygaszenie

Zał.6 - ośw. o miejscu zamieszkania

Zał.24 - ośw. o spełnianiu wymagań

Uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Bielska Białej

Wniosek - zawieszenie

Wniosek - wtórnik uprawnienia

Zał.21 - ośw. o niekaralności

Zał.13 - wykaz pojazdów

Zał.12 kierowcy KRK

Dodatkowy wypis TAXI

Zał. 25 oświadczenie ws aplikacji mobilnej