Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Obowiązek meldunkowy

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.
 
Obowiązek meldunkowy polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Dotyczy to również członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej.
 
Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opuszcza miejsce pobytu czasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 
Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są, pod warunkiem wzajemności szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
 
Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są cudzoziemcy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

Formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka) - formularz można składać się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 
Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
 
Do wglądu:

  • paszport, 
  • karta pobytu stałego, 
  • karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się.

Termin załatwienia sprawy i tryb odwoławczy:

Niezwłocznie w formie czynności materialno-technicznej.

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej (termin: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).

Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej (termin: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać osobiście lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Link do usługi umożliwiającej rezerwację wizyty: https://bezkolejki.eu/bb3/Reservation

Formularze

Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego