Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Dowód osobisty

Osoba, która utraciła dowód osobisty lub uszkodziła dowód osobisty w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, jest zobowiązana:

  • niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
  • niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego do dowolnego organu gminy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  • uszkodzony dowód osobisty – tylko w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego,
  • pełnomocnictwo szczególne - tylko w przypadku działania przez pełnomocnika.

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osobiście lub za pomocą poczty lub telefaksu, dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty,
  • za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz dowodu osobistego.
  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Opłata

Bez opłaty

Uwaga

Więcej informacji na temat dowodu osobistego można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod
 
W przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun lub kurator
 
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje się pisemne zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej oraz posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenie wydaje się na żądanie.
 
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Może również bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.
 
Osoba posiadająca polski dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastrzeżenie dokumentu

Oprócz zgłoszenia utraty dowodu osobistego warto także dokonać zastrzeżenia utraconego dokumentu np. w banku.

Więcej informacji na temat zastrzeżenia dokumentu można znaleźć na stronie internetowej: https://dokumentyzastrzezone.pl/

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Formularze

Formularz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego