Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.

Komunikat

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag na temat projektowanej uchwały od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i będą trwać do 14 sierpnia 2019 r.

Pisemne uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (pl. Ratuszowy 6, II piętro, pokój nr 225) oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl.

Plik dźwiękowy

Komunikat

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku Białej