Czyste Powietrze

Logo czyste powietrze

Aktualne dane o wdrażaniu 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Bielsko-Biała
(stan od początku trwania programu do dnia 31 grudnia 2023 r.)

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 

2476

Liczba zawartych umów o dofinansowanie 2204
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 1508
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 21 623 419,73

 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).                 Program przewiduje dofinansowania na:
- źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,
- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- mikroinstalację fotowoltaiczną 2-10 kW


Termomodernizacja budynku (muszą być spełnione wymogi ustawy termomodernizacyjnej WT 2021).  Dom musi być ogrzewany gazem, pompom ciepła a jeżeli jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe kocioł musi być V klasy lun spełniać wymogi ECOPROJEKTU
- ocieplenie przegród budowlanych, obliczanie minimalnej grubości izolacji na stronie Kalkulator grubości izolacji (https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl)
- stolarkę okienną (współczynnik przenikania ciepła do 0,9) ,
- stolarkę drzwiową ((współczynnik przenikania ciepła do 1,3)

Do złożenia wniosku w urzędzie miasta potrzebne będą następujące dokumenty/informacje:                     - numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; 
- numer PESEL wnioskodawcy 
- rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku, 
- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (m²), 
- faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji), 
- ostatni formularz PIT,
- zaświadczenie wydane przez MOPS/GOPS określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,

Wysokość dofinansowania 
Jeżeli dochód nie przekracza 135 tyś zł 40% kosztów netto
1894 zł netto na członka rodziny- gospodarstwo wieloosobowe -70% kosztów netto
2651 zł netto – gospodarstwo 1 osobowe 70% kosztów netto
1090 zł netto na członka rodziny- gospodarstwo wieloosobowe – 90% kosztów netto
1526 zł netto – gospodarstwo 1 osobowe - 90% kosztów netto

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.


Wnioski można składać samodzielnie:
- https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 
- lub przy pomocy pracownika gminy po wcześniejszym umówieniu wizyty


Wypełniony wniosek na miejscu zostanie wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany i przekazany do WFOŚiGW w Katowicach. 


Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Katowicach. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.


Pomoc przy wypełnianiu wniosku ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.


Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.
Na mocy porozumienia pomiędzy miastem Bielsko-Biała a WFOŚiGW w Katowicach 7 czerwca 2021 roku w naszym mieście powstał punkt konsultacyjny, w którym można zasięgnąć informacji o programie Czyste Powietrze oraz skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Punkt jest zlokalizowany przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, na 3 piętrze, pokój 306, i jest czynny dla stron składających wniosek we wtorki w godzinach 8:00 – 13:00 oraz w czwartki w godzinach 12:00 – 17:00 po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: (33) 4971 509.

Informacje telefoniczne oraz umawianie wizyt jest możliwe w godzinach:                                                    poniedziałek i środa 7:30 - 15:30, wtorek 13:00 - 15:30, czwartek 7:30 - 12:00, piątek 7:30 - 13:00.
 

Załączniki do pobrania:
Protokół odbioru prac wykonawcy.
Zgoda współwłaściciela/ współmałżonka.
Zgoda na doręczenie elektroniczne.
Wzór umowy z wykonawcą.
Pełnomocnictwo
 

 

Logo czyste powietrze