ul. Juliusza Słowackiego 2A / Władysława Orkana 17

Adres
ul. Juliusza Słowackiego 2a /Władysława Orkana 17
Opis

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem kamienicy o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem oraz piwnicą. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 244,84 m2. Budynek narożny, od ul. Władysława Orkana znajduje się wejście do lokalu usługowego (poziom -1), od strony ul. Juliusza Słowackiego znajduje się wejście do kamienicy (poziom 0). Budynek stanowi pustostan. Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek mieszkalny.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielskiej Starówki, przyjęty Uchwałą Nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 10.02.1998 r. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem nr 6 – działka 291 znajduje się w jednostce F1 U,M obejmującej budynek główny, oficynę boczną i podwórze (Podcienie 1/ Słowackiego 2a/ Orkana 17) tj. ogólne przeznaczenie na funkcję usługowo-mieszkaniową. W ww. planie zapisano ustalenia w zakresie: funkcji, bryły, elewacji, wnętrz oraz zasady prowadzenia inwestycji oraz zalecenia w zakresie funkcji i dopuszczenia zmian w zakresie elewacji.

Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków. Budynek został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Nieruchomość stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod poz. A-1/76, na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej znak:KL.IV-5340/1/76 z 16 sierpnia 1976 r. Ponadto w przyziemiu elewacji od strony ul. Orkana znajduje się kamienny wątek muru (w linii zewnętrznego miejskiego muru oporowego) będący zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod poz. A-131/76.

Wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania i adaptacji budynku wymagają każdorazowo uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie prace wykonywane przy elewacjach budynku oraz przy jego dachu – zgodnie z pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastrzeżeniem umownego prawa pierwokupu na rzecz Gminy Bielsko-Biała, które zostanie ujawnione w księdze wieczystej.

Cena nieruchomości wynosi 590.000,00 zł, w tym budynek 532.651,00 zł i grunt 57.349,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Domy
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
146.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
590000.00
Numer działki
291
Obręb
Bielsko Miasto
KW
BB1B/00062649/0