Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku o rejestrację oraz:

 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: części I i części II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu jeżeli jest wymagane,
 • dowód wpłaty w wys. 500 zł na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od każdego pojazdu samochodowego kat. M1 i N1 (pojazdy do 3.5 t, z wyjątkiem motocykli) wprowadzonego na terytorium kraju - dotyczy pojazdu nabytego przed 1 stycznia 2016 r.,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.

Do wglądu:

 • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyzną,
 • dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
 • wypis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio wymienione dokumenty w pkt.a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika*,

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • bez opłaty
 • *za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Opłata (kompleksowy wykaz w załączniku):

 • za tablice rejestracyjne na samochód - 80,00 zł (2 szt. tablic),
 • za tablicę rejestracyjną na przyczepę - 40,00 zł,
 • za tablicę rejestracyjną motocyklową - 40,00 zł,
 • za tablicę rejestracyjną motorowerową - 30,00 zł,
 • za tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe - 1 000,00 zł,
 • za tablicę rejestracyjną indywidualną motocyklową - 500,00 zł,
 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
 • komplet nalepek legalizacyjnych- 12,50 zł,
 • nalepka kontrolna - 18,50 zł,
 • karta pojazdu - 75,00 zł,

 Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
 • pozwolenia czasowego - 0,50 zł
 • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł
 • nalepki kontrolnej - 0,50 zł
 • karty pojazdu - 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

 • Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.  
 • Przepis ust. 1 nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
 • Dowód wpłaty opłaty recyklingowej oprócz danych dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu (17 znakowy nr VIN). Bez ww. numeru, z numerem błędnym lub poprawianym opłata jest nieważna! Rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 BGK III O/WARSZAWA

Wniosek o rejestrację
Wykaz opłat rejestracyjnych