Uznanie ojcostwa

Podstawa prawna

art.73 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.Nr 9 z 1964r., poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

 1. po sporządzeniu aktu urodzenia - Kierownik USC

 • dowody tożsamości
 • obywatel polski - dowód osobisty
 • cudzoziemiec - paszport

2. przed sporządzeniem aktu urodzenia - Rejestracja Noworodków

 • dowody osobiste rodziców
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 • osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5
 • Kierownik USC - I p. - pok. nr 102
 • rejestracja noworodków - I p. - pok. nr 109

Termin załatwienia sprawy

na poczekaniu

Uwagi

 • do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa potrzebna jest zgoda obojga rodziców
 • jeżeli dziecko ukończyło lat 13, do zmiany nazwiska w wyniku uznania ojcostwa potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście
 • uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy:
 •  małżeństwo matki zostało rozwiązane przez rozwód lub nastąpiła separacja, po upływie 300 dni od prawomocności wyroku
 •  małżeństwo ustało w związku ze śmiercią małżonka, po upływie 300 dni daty śmierci
 •  dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa lub nie upłynęło 300 dni od ustania małżeństwa (rozwód, separacja, zgon męża) można uznać po wcześniejszym zaprzeczeniu ojcostwa przez Sąd Rejonowy
 • rodzice niepełnoletni nie mogą złożyć oświadczenia o uznaniu ojcostwa
 • dla cudzoziemca nie posługującego się j.polskim obowiązkowa jest obecność tłumacza przysięgłego danego języka

 

Jednostka odpowiedzialna