„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”

„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”

Miasto Bielsko-Biała realizowało projekt partnerski w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Partnerami projektu byli: Miasto Gliwice (Lider Projektu), Tychy, Dąbrowa Górnicza, Żory, Częstochowa, a także organizacje pozarządowe - partnerzy społeczni: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2012 r. – 31 marca 2015 r.
Wartość projektu: 5.776.087,00 zł, z czego na działalność Inkubatora w Bielsku-Białej przypada kwota 712.623,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 5.776.087,00 zł
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu: 23 marca 2012 r.

Opis projektu:

Projekt obejmował swym zasięgiem wszystkie subregiony województwa śląskiego. Zakładał on wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości w ośmiu miastach województwa śląskiego. Sieciowy i partnerski charakter projektu zapewnił komplementarność działań, zwiększył ich zasięg i dostępność dla podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa.

W trakcie trwania projektu do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości przystąpiło 137 organizacji pozarządowych oraz 772 osoby fizycznych. Udzielono 732 usługi doradcze specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa i marketingu (obejmujących 1552,5 godzin doradczych) oraz 385 usług doradczych ogólnych (obejmujących 685,5 godzin doradczych). Doradztwa miały formę spotkań zarówno indywidualnych, jak i tematycznych spotkań grupowych. Ponadto przeprowadzono 102 szkolenia w tym 82 szkolenia wewnętrzne zrealizowane przez etatowych pracowników ISP (doradcę kluczowego oraz specjalistę ds. ekonomii społecznej) i 20 szkoleń zewnętrznych realizowanych przez trenerów zewnętrznych. Zorganizowano 3 wizyty studyjne, w której udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grupy inicjatywne zamierzające rozpocząć działalność w sektorze ekonomii społecznej. Przygotowano i przeprowadzono 4 spotkania robocze dot. porozumienia międzysektorowego, na którym obecni byli przedstawiciele MOPS, PUP w Bielsku-Białej, WUP w Bielsku-Białej, przedstawiciele UM w Bielsku-Białej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Miasta Bielska-Białej. Spotkania prowadził moderator zewnętrzny. W trakcie realizacji projektu 9 organizacji pozarządowych objętych zostało ścieżką coachingu, w ramach której każdy z podmiotów otrzymał zindywidualizowane wsparcie związane z przygotowaniem podmiotu do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności odpłatnej statutowej.

Od 1 marca 2015r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości funkcjonuje w ramach Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego