„Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała”

„Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą
w Mieście Bielsko-Biała”

umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 11.03.2015 r.
całkowita wartość projektu: 997 093,02 PLN,
koszty kwalifikowane projektu: 928 673,12 PLN,
planowane dofinansowanie ze środków EFRR: 789 372,15 PLN,
rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu: 15 marca 2013 r.
rzeczowe zakończenie realizacji projektu: 30 czerwca 2015 r.

Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie oprogramowania do integracji i zarządzania systemem oświaty  w mieście Bielsko-Biała. Projekt przewiduje również zakup odpowiedniej platformy sprzętowej oraz szkolenia użytkowników wdrażanych systemów. Projekt obejmuje takie moduły oprogramowania jak:

 1. Platforma Oświatowa.
 2. Dziennik elektroniczny.
 3. Obsługa Żywienia i Odpłatności.
 4. Zarządzanie Majątkiem Oświatowym.
 5. Elektroniczny Dziennik Podawczy.
 6. Raportowanie i Analizy Danych Oświatowych

Konieczna była rozbudowa systemu zarządzania umożliwiająca jeszcze sprawniejsze zarządzanie jednostkami podległymi MZO oraz udostępnienie części funkcjonalności dla uczniów i rodziców. Przedmiotem projektu było opracowanie, zakupienie  i wdrożenie dodatkowych modułów dla  zintegrowanego  systemu oprogramowania i przepływu informacji w zakresie organizacji pracy, bazy danych ogólnych oraz spraw kadrowych, płacowych i finansowych w obrębie zarządzania oświatą oraz zakup odpowiedniej platformy sprzętowej.

Celem ogólnym/pośrednim projektu był wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz usprawnienie i poprawa jakości zarządzania jednostkami oświatowymi na terenie miasta Bielska-Białej.

Cele bezpośrednie projektu to:

 • zminimalizowanie kosztów obsługi  jednostek oświatowych poprzez wdrożenie nowych technologii,
 • zwiększenie zagospodarowania systemami informatycznymi części z obszarów zintegrowanego systemu zarządzania oświatą aktualnie użytkowanego przez MZO oraz jednostki oświatowe w zakresie ewidencji majątku, rozliczeń za żywienie w szkołach i przedszkolach,
 • wprowadzenie możliwości bezpośredniego śledzenia ścieżki edukacyjnej uczniów przez rodziców,
 • poprawa efektywności i szybkości obiegu dokumentów między MZO a jednostkami oświatowymi,
 • skrócenie czasu realizacji procedury,
 • wprowadzenie jednolitego systemu analiz ekonomicznych oraz umożliwienie dostępu do przetwarzanych danych w postaci raportów,
 • doprowadzenie do pełnej integracji aktualnie użytkowanych systemów wraz z nowymi modułami przewidzianymi do wdrożenia,
 • szybszy dostęp do informacji w obszarach, które nie są jeszcze objęte systemami informatycznymi,
 • efektywniejsza kontrola nad składnikami majątku oświatowego,
 • wprowadzenie centralnych mechanizmów raportowania co spowoduje osiągnięcie spójności w zakresie prezentowanych danych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.