Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

Art. 181 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Uchwała Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniona Uchwałą Nr XX/464/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  • kopia aktualnego stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane poza Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej).

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca

Opłaty:

opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych
numer 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6,
w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00.

Tryb odwoławczy:

  • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
  • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (ePUAP - epuap.gov.pl)

Uchwala dotycząca zasad usytuowania punktów sprzedaży

Wniosek jednorazowe zezwolenie