Komunikat Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, 13 maja 2020 r.

Komunikat Dyrektora

Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 – j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat projektowanej uchwały od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i trwać będą do 21 maja 2020 r.

Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, można składać do skrzynki usytuowanej w kancelarii Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, przy ul. Karola Miarki 11, II piętro, w godz. 7.00-15.00 oraz na adres mailowy sekretariat@oppa.com.pl

                                                                                          Dyrektor
Ośrodka Przeciwdziałania

Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej
mgr Iwona Zaporowska


komunikat oraz projekt uchwały