Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/332/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Na podstawie uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2010.220.3186)

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/332/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii na temat proponowanych zmian w powyższej uchwale. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 26 września 2019 r. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych: pl. Opatrzności Bożej 18, a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

Plik dźwiękowy

Komunikat Prezydenta Miasta

Projekt uchwały