Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała”.

Prezydent Miasta Bielska-Białej Zarządzeniem nr ON.0050.1034.2020.OSE z dnia 23 kwietnia 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała”.

W ramach konsultacji uprawnione podmioty będą proszone o wypełnienie formularza ankiety zgłaszania uwag i wniosków do projektu.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst  Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz.1176).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 4 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Miasta Bielska-Białej, a do udziału w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy. 

Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu na formularzu ankiety. Wzór formularza ankiety określono w załączniku do Zarządzenia.

Z treścią dokumentu można się zapoznać:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pod adresem: www.bielsko-biala.pl, w zakładce „Mieszkaniec”, w dziale „Konsultacje społeczne”,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pod adresem: bip.um.bielsko.pl, w zakładce „Prawo lokalne”, w dziale „Konsultacje społeczne”,
  • w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, pok. 510 (V piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30,  w czwartki w godz. 7.30 - 18.00, w piątki w godz. 7.30 - 13.00.

Uwagi do projektu ww. dokumentu można składać w terminie do ostatniego dnia konsultacji, w formie:

  • wypełnionego na komputerze pliku edytowalnego ankiety wraz ze skanem ostatniej strony ankiety (z podpisem) i przesłanego drogą elektroniczną na adres: pze@um.bielsko.pl – forma zalecana,
  • skanu całości formularza ankiety drogą elektroniczną bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: pze@um.bielsko.pl,
  • przekazując ankietę osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w formie pisemnej lub w formie pliku na płycie CD lub pendrive na wskazany adres: Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.

Zastrzega się możliwość ograniczeń dostępności urzędu wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. Konieczne jest uprzednie śledzenie komunikatów o dostępności urzędu.

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

Ogłoszenie o konsultacjach

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała

Formularz konsultacji