Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” (28.01 - 17.02.2020 r.).

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent  Miasta  Bielska-Białej na podstawie  „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, stanowiących załącznik do Uchwały nr 148/169/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.,  postanawia  przeprowadzić konsultacje  społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie  wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia  20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. O prowadzonych konsultacjach zostaną również poinformowani przewodniczący poszczególnych Rad Osiedli. Powyższe ma na celu rozszerzenie skuteczności informowania mieszkańców o prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacjach.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 28 stycznia 2020 r. do 17 lutego 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta  Bielska-Białej,  Zarządców Wspólnot  Mieszkaniowych,  Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i  uwag  na  adres  poczty  elektronicznej  Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego  Urzędu  Miejskiego w Bielsku-Białej: wrg@um.bielsko.pl. Formularz w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl. Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej. Uwagi w  ramach  konsultacji  społecznych  będą  przyjmowane  wyłącznie  na  formularzu, którego wzór określono w załączniku do przedmiotowego ogłoszenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Formularz zgłaszania uwag

Protokół z przeprowadzonych konsultacji