Konsultacje społeczne „Programu ochrony środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej na lata 2018-2022”

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych „Programu ochrony środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej na lata 2018-2022”

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że przeprowadzone zostaną konsultacje  społeczne, dotyczące „Programu ochrony środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej na lata 2018-2022”. Dokument określa cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w perspektywie krótko i długookresowej wraz z zestawieniem kosztów i źródeł finansowania poszczególnych zadań.

Konsultacje społeczne są prowadzone stosownie do art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 – jednolity tekst ze zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami).

Z treścią „Programu ochrony środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej na lata 2018-2020” można zapoznać się w okresie od 23 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod adresem: www.um.bielsko.pl w zakładce Konsultacje społeczne
  • w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 

pl. Ratuszowy 6,  V piętro, pokój 508, od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 - 1400.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez zainteresowanych opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:  ochrona.srodowiska@um.bielsko.pl.

Uwagi i wnioski wniesione po upływie w/w  terminu nie będą rozpatrywane.

załącznik: „Program ochrony środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej na lata 2018-2022”

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Januchta

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska

Plik dźwiękowy

Ogłoszenie o konsultacjach

Program ochrony środowiska przed hałasem w mieście Bielsku Białej na lata 2018 2022