Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Na podstawie uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2010.220.3186)

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 22 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego a także poprzez zorganizowanie otwartego spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spotkanie odbędzie się w dn. 22 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, III piętro, pokój 323 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych, pl. Opatrzności Bożej 18, a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sport@um.bielsko.pl 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

[-] Adam Ruśniak

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Plik dźwiękowy

Treść ogłoszenia

Projekt uchwały