Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie: nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, dn. 29.06.2020 r.

Komunikat
Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 5.ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały w sprawie: nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag na temat projektowanej uchwały od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających  na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i będą trwać do dnia 10 lipca 2020 r.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać w sekretariacie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Lompy 7 w godz. 7.30 – 15.30 oraz na adres e-mail: sekretariat@zpow.bielsko.pl.

Komunikat Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bielsku-Białej 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej