Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag na temat projektowanej uchwały od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Bielska-Białej. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 7.10.2019 r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Pisemne uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Karola Miarki 11, III piętro) oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl

Plik dźwiękowy

Komunikat Dyrektora MOPS

Projekt uchwały