Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej

Komunikat Dyrektora Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz.688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat projektowanej uchwały od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i będą trwać  do 21 lutego 2020 r.

Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej, można składać w sekretariacie Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 w godz.: 7.30 – 15.30 oraz na adres mailowy zlobek@zlobekbielsko.pl

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej