Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1097.2020.SOP z dnia 27 maja 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany uchwały Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz. 1176) oraz Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz. 3186).

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 28 maja 2020 r. do 4 czerwca 2020 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, umieszczenie w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 5 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag w sprawie wyżej wymienionego projektu na adres poczty elektronicznej Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dz_gos@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pokój nr 117, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

PREZYDENT MIASTA
BIELSKA-BIAŁEJ

Jarosław Klimaszewski

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Formularz konsultacji

Protokół z konsultacji