Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie  art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 30 listopada 2012 r. do 7 grudnia 2012 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 8 grudnia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez organizacje pożytku publicznego  opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl.
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na stosownym  formularzu (wzór formularza w załączeniu). W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Prezydent Miasta
[-] Jacek Krywult

Plik dźwiękowy

Informacja

Projekt Regulaminu

Wzór formularza konsultacji