Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej pl_logo_kons_spol_BB.png

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie  art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
    
Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 30 sierpnia 2012 r. do 6 września 2012 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 7 września 2012 r. do 12 września 2012 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta oraz organizacje pożytku publicznego  opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na stosownym  formularzu (wzór formularza w załączeniu). W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający na przejęciu przez Gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych.
Przejęcie przez Gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi nie zwalnia jednak właścicieli nieruchomości z obowiązków zbierania (gromadzenia) oraz segregowania odpadów. Zasady określające jakie rodzaje odpadów należy gromadzić selektywnie oraz jak należy segregować, czyli jakie odpady należy gromadzić w pojemnikach przy nieruchomości, a jakie oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów (sposób pozbywania się odpadów) określa Rada Miejska w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 1 Rada Miejska, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Bielsku-Białej uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej. W sprawie opinii zwrócono się do wskazanego organu pismem nr GO.623.1.73.2012.JM z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Stosownie do art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy przedmiotowy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:

 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
  1.  prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
  2. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
  3. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
 2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
  1. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
  2. liczby osób korzystających z tych pojemników;
 3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
 4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
 5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
 6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
 7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Ponadto zapisy Regulaminu zostały dostosowane do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego 2014.

Założenia Regulaminu

 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Gmina zorganizuje system selektywnego gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych składający się z 3 elementów:

 1. zbiórka „u źródła”,
 2. mini punkt selektywnej zbiórki tzw. gniazdo dzwonów,
 3. punkt selektywnej zbiórki.

Zbiórka „u źródła”

U źródła”, czyli w każdym gospodarstwie domowym odpady komunalne gromadzone będą z podziałem na dwie frakcje:

 1. MOKRE,
 2. SUCHE

oraz należy odrębnie gromadzić popiół.

MOKRE obejmują:

 • odpady kuchenne,
 • resztki i obierki owoców i warzyw,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • skorupki jajek,
 • odpady tytoniowe (np. niedopałki papierosów, popiół papierosowy),
 • rośliny i ziemia kwiatowa,
 • zużyte ręczniki papierowe,
 • zużyte chusteczki higieniczne,
 • pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej,
 • mokry papier i karton,
 • woreczki i torebki papierowe,
 • zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
 • pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt,
 • trociny,
 • skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie.

SUCHE obejmują

surowce wtórne takie jak:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne (w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach – tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej),
 • odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku),
 • metal,
 • butelki i słoiki po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

inne odpady typu:

 • szkło ozdobne (np. kryształy),
 • fajans,
 • guma, skóra,
 • drewno (fragmenty mieszczące się w pojemniku).

Odpady gromadzone „u źródła” odbierze od właścicieli nieruchomości firma wybrana przez Gminę w przetargu nieograniczonym, bowiem Gmina jest obowiązana zorganizować taki przetarg – stosownie do art. 6d ust. 1 cytowanej ustawy.

Również ta firma odbierze nieselektywnie gromadzone odpady „u źródła” , natomiast koszt odbioru odpadów gromadzonych nieselektywnie będzie wyższy niż w przypadku gromadzenia z podziałem na 2 wskazane frakcje.

Mini punkt selektywnej zbiórki tzw. gniazdo dzwonów

W Bielsku-Białej powstaną mini punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - tzw. gniazda dzwonów, do których będzie można dostarczać następujące frakcje/rodzaje odpadów komunalnych:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (tetrapack).

Mini punkt selektywnej zbiórki odpadów – tzw. gniazdo dzwonów to miejsce, w którym Gmina ustawi trzy pojemniki na odpady komunalne typu dzwon, w tym:

 • pojemnik oznaczony kolorem niebieskim - przeznaczony do gromadzenia papieru,
 • pojemnik oznaczony kolorem zielonym - przeznaczony do gromadzenia szkła     (opakowaniowego),
 • pojemnik oznaczony kolorem żółtym – przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych.

Dodatkowo z punktów tych będą mogli korzystać turyści odwiedzający miasto oraz wszyscy przechodnie.

Wyszczególnione wyżej rodzaje odpadów właściciel nieruchomości czy też mieszkaniec dostarczy do mini punktu selektywnej zbiórki we własnym zakresie.

Punkt selektywnej zbiórki

Utworzenie punktów selektywnej zbiórki jest obowiązkiem Gminy, wynikającym z  art. 3 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych z terenu Bielska-Białej będą obowiązani dostarczać/dowozić następujące frakcje/rodzaje odpadów komunalnych:

 1. przeterminowane leki i chemikalia,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 6. zużyte opony.

Ponadto właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą mogli oddawać pozostałe frakcje:

 1. papier,
 2. metal,
 3. tworzywo sztuczne,
 4. szkło,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 7. odpady zielone,
 8. popiół

oraz inne odpady tzw. problemowe, np.: odzież, buty oraz inne części garderoby (np. kapelusze, pasy, czapki, torby, torebki, parasole itd.), szmaty, niepotrzebny, zużyty sprzęt sportowy (rowery, hulajnogi, plecaki, namioty itd.), zużyte opakowania po sprayach (np. po farbach lakierach, piankach montażowych itd.) oraz inne opakowania problemowe (np. wykonane ze styropianu).

Uruchomione przez Gminę punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych umożliwią właścicielowi nieruchomości pozbywanie się 13 frakcji/rodzajów odpadów komunalnych oraz popiołu. Takie rozwiązanie w konsekwencji zwolni właściciela nieruchomości z obowiązku wyposażania nieruchomości w 14 odrębnych pojemników na poszczególne frakcje odpadów, w tym popiół.

Ponadto Gmina umożliwi pozbywanie się  przeterminowanych leków w niektórych aptekach.

W Bielsku-Białej powstanie zatem system gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym pozbywanie się odpadów komunalnych będzie realizowane przez:

 • odbiór dwóch frakcji odpadów komunalnych oraz popiołu od właścicieli nieruchomości,
 • oddawanie/pozbywanie się niektórych frakcji odpadów  w mini punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. gniazdach dzwonów,
 • oddawanie/pozbywanie się 13 frakcji odpadów komunalnych, popiołu oraz innych odpadów tzw. problemowych w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • oddawanie/pozbywanie się przeterminowanych leków w niektórych aptekach.

Rodzaje pojemników

Stosownie do art.  5 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażanie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Właściciele nieruchomości będą gromadzić poszczególne frakcje odpadów w następujących pojemnikach, zgodnych z odpowiednimi normami w tej mierze:

 • pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,055 m3 – 55 litrów,
 • pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,06 m3 – 60 litrów,
 • pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,08 m3 – 80 litrów,
 • pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,11 m3 – 110 litrów,
 • pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,12 m3 – 120 litrów,
 • pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,24 m3 – 240 litrów,
 • pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 1,1 m3 – 1100 litrów,
 • kontener o pojemności 1,5 m3,
 • kontener o pojemności 5,0 m3,
 • kontener o pojemności 7,0 m3,
 • kontener o pojemności 10,0 m3,
 • inne kontenery o pojemności nie większej niż 20,0 m3,
 • kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 do 0,07 m3 – od 10 do 70 litrów.

Przy czym popiół należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach metalowych.

Minimalna pojemność pojemników

Dla nieruchomości zamieszkałych określanie minimalnej ilości pojemników w odniesieniu do ilości zamieszkujących mieszkańców jest bezzasadne. Jest to konsekwencja wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg ilości zużywanej wody na nieruchomości.
Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do odrębnego gromadzenia 2  frakcji odpadów komunalnych, określonych przez Gminę:

 • odrębny pojemnik na frakcję „SUCHE”,
 • odrębny pojemnik na frakcję „MOKRE”,

oraz odrębny, metalowy pojemnik na popiół  (w przypadku zadeklarowania wytwarzania popiołu).

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności odpowiadającej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na tej nieruchomości. O wyborze i doborze pojemnika, spośród dopuszczonych przez Gminę, decyduje właściciel nieruchomości.
Dla nieruchomości mieszanych określanie minimalnej ilości pojemników jest również bezzasadne.
Właściciel nieruchomości mieszanej ma w tej mierze takie same obowiązki, jak właściciel nieruchomości zamieszkałej.
Natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych określenie minimalnej pojemności pojemników jest istotne,  bowiem właściciele tych nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określaną wg ilości pojemników o określonej pojemności – stosownie do art. 6k ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, Rada Miejska ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości niezamieszkałej jest jej wyposażenie w pojemniki na odpady komunalne. Podobnie jak w przypadku nieruchomości zamieszkałej właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do odrębnego gromadzenia frakcji odpadów komunalnych, określonych przez Gminę:

 • odrębny pojemnik na frakcję „SUCHE”
 • odrębny pojemnik na frakcję „MOKRE”.

Różnica polega na tym, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałej popiół nie będzie odbierany w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W Regulaminie zostaną ustalone tygodniowe wskaźniki łącznego nagromadzenia odpadów komunalnych. W oparciu o te wskaźniki właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą obowiązani określić,  w składanych deklaracjach, ilość i pojemność pojemników.

Częstotliwość opróżniania pojemników

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy Regulamin określa między innymi częstotliwość  pozbywania się odpadów komunalnych (opróżniania pojemników).
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał z następującą częstotliwością:

 • frakcja „SUCHE”   -    nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
 • frakcja „MOKRE”   -    nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
 • zmieszane odpady komunalne  -    nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
 • popiół (nieruchomości zamieszkałe)  -    nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

w okresie od 1 października do 30 kwietnia (przez cały rok popiół będzie przyjmowany w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
Właściciele nieruchomości otrzymają szczegółowy harmonogram odbioru, dostarczony przez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zatwierdzony przez Gminę. Właściciele nieruchomości obowiązani będą, tak jak teraz, udostępnić pojemniki na odpady komunalne, na czas odbierania odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom – pojazdom z zabudową bezpyłową (tzw. śmieciarkom), hakowcom itp.

Pozostałe zapisy Regulaminu

Zgodnie z art.  4 ust. 2 cytowanej ustawy przedmiotowy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące także:

 • innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
 • uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
 • mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
 • obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
 • wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
 • wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Śląskiego na sesji w dniu 24 sierpnia 2012 r. „Planu gospodarki odpadami województwa śląskiego 2014” do Regulaminu wprowadzono nw. zapisy:

 • z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych w obrębie tej nieruchomości, na której powstają odpady zielone,
 • firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązana informować właścicieli nieruchomości o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • miejscem przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych w Bielsku-Białej jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej, prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej z siedzibą tamże.

Natomiast nie zmieniły się (w stosunku do zapisów Regulaminu przyjętego uchwałą nr XI/200/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) zapisy Regulaminu dotyczące:

 • uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
 • mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
 • obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
 • wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
 • wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Podsumowanie

Wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej uwzględniają cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bielsko-Biała:

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,
 • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
 • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 
 • osiągnięcie wymaganych dyrektywami unijnymi i przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko poprzez mechaniczno-biologiczną instalację Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. wraz z kompostownią i sortownią,
 • zapewnienie trwałości inwestycji Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej, dofinansowanej z Funduszu Spójności, poprzez skierowanie całego strumienia odpadów komunalnych z terenu gminy,
 • utworzenie samofinansującego się systemu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wskazane cele są zgodne z Aktualizacją strategii rozwoju Bielska-Białej do 2020 r., przyjętej uchwałą nr XX/496/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
Wskazane cele są również zgodne z zapisami Aktualizacji programu ochrony środowiska miasta Bielska-Białej, przyjętej uchwałą nr V/62/2011 z dnia 8 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. W tych dokumentach zapisano, iż zasadą, stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych na wszystkich szczeblach zarządzania powinna być zasada zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznacza to równorzędne traktowanie racji ekologicznych, społecznych i gospodarczych oraz powoduje konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w pozostałych dziedzinach gospodarki, w tym gospodarki komunalnej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
[-] Lubomir Zawierucha
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Formularz konsultacji

Projekt uchwały ws Regulaminu

Galeria zdjęć