Konsultacje społeczne w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.2893.2013.GO z dnia 6 listopada 2013 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 8 do 14 listopada 2013 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.  

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 15 do 25 listopada 2013 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww.  zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
[-] Lubomir Zawierucha
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Formularz zgłaszania uwag

Projekt uchwały w sprawie wzorów deklaracji

Protokół z konsultacji

Załącznik nr 1 do uchwały DGO 1

Załącznik nr 2 do uchwały DGO 3

Załącznik nr 3 do uchwały formularz A

Załącznik nr 4 do uchwały formularz B

Załącznik nr 5 do uchwały DGO 2