Konsultacje projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Od 2 czerwca 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Bielska-Białej, mają możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.
Konsultacje trwają do 11 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,78585,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxvi4822017-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej.html