Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Od 20 lipca 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania mają możliwość zgłaszania uwag, opinii i sugestii do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Konsultacje trwają do 28 lipca 2021 r.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,79096,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-sieci-publicznych-przedszkoli-prowadzonych-przez-gm.html