Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Bielska-Białej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, innych form wychowania przedszkolnego...

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Bielska-Białej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez inne niż Miasto Bielsko-Biała osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Konsultacje trwają do 2 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-trybu-udzielania-i

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80197,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-trybu-udzielania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-mi.html