Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała...

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Od 22 lipca 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania mają możliwość 
zgłaszania uwag, opinii i sugestii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Konsultacje trwają do 30 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,79160,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-viii972019-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach