Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Od 2 czerwca 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Bielska-Białej mają możliwość składania uwag oraz opinii na temat projektowanej uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.
Konsultacje trwają do 11 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,78584,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxix7622018-rady-miejskiej-w-bielsku-biale.html