Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej.

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Od 12 czerwca 2023 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej.
Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.

Konsultacje trwają do 26 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-2
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,85761,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-trybu-i-sposobu-powolywania-oraz-odwolyw.html