Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.), art. 39, art. 54 ust. 1-2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7474) Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza  Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej oraz lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy.

Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie pisemnej, elektronicznej bądź ustnej do protokołu.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wrg@um.bielsko-biala.pl oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.

Istnieje możliwość osobistego zapoznania się z dokumentami podlegającymi konsultacjom, które wyłożone będą do wglądu w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, III piętro, pokój nr 301. Dokumenty będą dostępne podczas dyżuru stacjonarnego, który pełniony będzie od 25 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9.00-14.00, w czwartki w godzinach 12.00-16.00, w piątki w godzinach 8.00-12.00. Istnieje konieczność wcześniejszego umówienia się na spotkanie pod nr telefonu 33/497-14-86.

W ramach konsultacji w dniu 28 lutego 2022 r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie w formie wideokonferencji na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Wydziałem Strategii i Rozwoju Gospodarczego nr telefonu 33/497-14-86, poczta elektroniczna: wrg@um.bielsko-biala.pl oraz podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane zaproszenie wraz z linkiem do spotkania.

Konsultacje rozpoczynają się 25 lutego 2022 r. i trwają do 31 marca 2022 r.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte

INTERAKTYWNY FORMULARZ KONSULTACJI

Data urodzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej, w zakresie kategorii danych określonych w niniejszym formularzu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.)
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), o tym, że a) administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1,
b) z Inspektorem Ochrony Danych osobowych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl,
- telefonicznie: 33 49771 721,
- pisemnie na adres administratora,
c) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) moje dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu o którym mowa w ppkt. c i zostaną usunięte po zakończeniu procesu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte,
e) podanie przeze mnie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane,
f) dostęp do moich danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,
g) w zakresie przetwarzania danych osobowych posiadam następujące prawa:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona,
- przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawie prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
h) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z w sposób niezgodny z prawem, przysługuje pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.