Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek,
 • certyfikat kompetencji zawodowych (dla przynajmniej jednej z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym),
 • oświadczenie o niekaralności (dot.członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) (załącznik nr 7),
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik nr 11),
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną rocznym sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa oraz dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania - dla osoby fizycznej (załącznik nr 6),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Zgodnie z art. 5c ust. 3 ustawy

"wymóg, o którym mowa w art. 5c ust. 2 pkt  2 potwierdza się:

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym,
 2. dokumentami potwierdzającymi:
  • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • własność nieruchomości."

Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy uzależniona jest od okresu jej ważności.

Kwoty wynoszą odpowiednio:

 • wydana na okres od 2 do 15 lat: 800 PLN
 • wydana na okres powyżej 15 do 30 lat: 900 PLN
 • wydana na okres powyżej 30 do 50 lat: 1000 PLN

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych
numer 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6,
w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

Wniosek
Wniosek - wtórnik uprawnienia
Wniosek - wygaszenie
Zał.7 - ośw. o niekaralności
Wniosek - zmiana danych w licencji
Wniosek - zawieszenie
Zał.6 - ośw. o miejscu zamieszkania
Zał.11 - ośw. osoby zarządzającej transportem