„Mali geniusze z bielskich przedszkoli”

logo

Projekt „Mali geniusze z bielskich przedszkoli” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Projekt pt.: „Mali geniusze z bielskich przedszkoli” skierowany będzie łącznie do 175 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Bielska-Białej oraz do 10 nauczycieli przedszkolnych.

Cel główny projektu to: Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Bielsko-Biała oraz zwiększenie szans edukacyjnych 175 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do placówek objętych projektem, u których zdiagnozowano występowanie deficytów w okresie realizacji wsparcia dla dzieci, tj. od 01.09.2020 r. do 31.08.2021r. i w okresie co najmniej dwuletnim po zakończeniu projektu, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli pracującymi w placówkach do których skierowany jest projekt.

Termin realizacji: 01.07.2021 r. do 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 034 693,75 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 879 489,68  PLN

Wkład własny: 155 204,07 PLN

 

Miejsce realizacji: Przedszkola Integracyjne (PI) nr 1, 2, Przedszkole (P) nr 38, 49, 55.

W ramach projektu zaplanowano: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych -wspierających.