Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Fundusze europejskie

Projekt realizowany przez MOPS w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT RPO WSL 2014-2020.

Okres realizacji: 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r.

Koszty projektu:  1 878 841 zł (wydatki kwalifikowalne), 1 747 322  zł (kwota dofinansowania, w tym śr. europejskie - 1 597 014 zł, dotacja celowa z BP - 150 307 zł), wkład własny - 131 518 zł.

Celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie instytucjonalizacji osób ze środowisk zdegradowanych.

Grupa docelowa to mieszkańcy osiedli, ujętych w I i II strefie PROM w B-B w szczególności os. niesamodzielne, os. starsze, niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież z niewydolnych wychowawczo rodzin, oraz os. korzystające ze wsparcia jakim jest mieszkanie chronione.

Założenia projektu realizowane będą przez: usługi opiekuńcze dla os. niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, zapewnienie tym osobom kontaktów z otoczeniem oraz animowanie sposobów spędzania wolnego czasu i rozwój osobistych zainteresowań (Strefa Usług dla Seniorów); stworzenie i prowadzenie Strefy Usług dla Dzieci i Młodzieży która zapewni dzieciom opiekę i wychowanie w godzinach popołudniowych oraz wsparcie dla użytkowników mieszkań chronionych krótkookresowego pobytu w myśl ustawy o pomocy społecznej.