Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.
Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.
 
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 16 października 2017 r.   
Całkowita wartość projektu wynosi : 5 668 305,03 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 4 685 176,41

Dofinansowanie ogółem: (ze środków EFRR i z Budżetu Państwa): 4 450 917,60 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 3 982 399,95 PLN  (85 % kosztów kwalifikowanych).

Projekt był realizowany w latach 2018 – 2019. Celem realizacji projektu było zapewnienie lepszego dostępu
do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Projekt polegał na adaptacji budynku przy ul. Wzgórze 14, na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Rzeczowa realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu remontu konserwatorskiego, modernizacji
i częściowej przebudowy obiektu pod kątem adaptacji istniejącej kamienicy mieszkalno-usługowej
na kamienicę usługową użyteczności publicznej, w zakresie:

  • przystosowania obiektu do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 
    przy zachowaniu w możliwie maksymalnym stopniu istniejących elementów zabytkowych,
  • poprawy stanu technicznego zdegradowanej substancji budowlanej i estetyki obiektu,
  • wyposażenia obiektu w niezbędne instalacje i urządzenia techniczne,
  • powiększenia powierzchni użytkowej poprzez adaptację strychu.

Obecnie w wyremontowanym budynku funkcjonuje Klub Seniora oraz Placówka Wsparcia Dziennego
dla dzieci i młodzieży.