Wydział Geodezji i Kartografii

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

Zadania własne gminy:

1 .       Prowadzenie bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

2.       Obsługa techniczna prac Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów,

           Części Miejscowości oraz Obiektów  Fizjograficznych;

3.       Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości;

4.       Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczeń nieruchomości.

 Zadania administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii:

1.         Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym

            a. prowadzenie dla obszaru powiatu

             - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych,

            - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu , w tym powiatowej bazy GESUT

            - gleboznawczej klasyfikacji gruntów

            b. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu bazy danych:

            - rejestru cen nieruchomości 

            - szczegółowych osnów geodezyjnych

            - obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych                   

              opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000

            c. tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych     

                w skalach 1:500-1:5000

          

2.      Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

3.      Zakładanie osnów szczegółowych

4.     Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości  oraz opracowanie

        i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości

5.     Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Zespół / Stanowisko Imię i nazwisko Pokój Telefony
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodeta Miejski                                                                                                           1.11 33 44 50 301
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii   1.09 33 44 50 302

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii-Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

2.09

33 44 50 303
Stanowisko ds. kancelaryjnych   1.09

33 44 50 340, 

33 44 50 341

Zespół ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego   2.20

33 44 50 335

33 44 50 336

33 44 50 337

33 44 50 338

33 44 50 339

Zespół ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i aktualizacji baz.

 

 

2.10

2.11

2.12

 

 

 

2.13

 

 

2.14

 

 

33 44 50 321

33 44 50 322

33 44 50 323

33 44 50 324

33 44 50 325

33 44 50 326

33 44 50  327

33 44 50 328

33 44 50 329

33 44 50 330

33 44 50 331

33 44 50 332

Zespół ds. realizacji zadań własnych gminy rozgraniczenia, podziały, numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic   1.20

33 44 50 318

33 44 50 319

33 44 50 320

Zespół ds. koordynacji sieci uzbrojenia terenu   1.12

33 44 50 305

33 44 50 306

Zespół  ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego  -zgłoszenia  prac geodezyjnych i kartograficznych   2.15

33 44 50 333

33 44 50 334

Zespół ds. katastru  

1.13

1.14

 

 

 

 

 

1.18

33 44 50 307

33 44 50 308

33 44 50 310

33 44 50 311

33 44 50 312

33 44 50 313

33 44 50 314

33 44 50 315

33 44 50 316

 

 

Lokalizacja
ul. Romana Dmowskiego 6 - I i II piętro
Godziny pracy
godziny pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 44 50 340 lub 33 44 50 341