"Młodzi Kreatywni Aktywni”

Europejski fundusz społeczny

Tytuł projektu: „Młodzi Kreatywni Aktywni”

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Beneficjent: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Okres realizacji: 01.07.2014 do 30.06.2015

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu na lata 2014-2015 wyniosła 282.509,17 zł w tym:

  • 240.132,79 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 42.376,38 zł z budżetu Miasta

Opis projektu: Celem głównym był wzrost aktywności zawodowej 30 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, tj. domy dziecka i rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze. Natomiast celami szczegółowymi były:

1) wzrost kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu usług opiekuńczych i asystenckich, podnoszących zdolność do podjęcia zatrudnienia młodzieży usamodzielniającej się,

2) wzrost motywacji do podjęcia zatrudnienia młodzieży usamodzielniającej się.

Podczas realizacji projektu 30 uczestników miało możliwość skorzystania z doradztwa indywidualnego specjalistycznego, natomiast staż u pracodawców ukończyło 6 osób (rozpoczęło 7 uczestników, jedna osoba przerwała staż i rozpoczęła pracę zawodową). Ponadto 6 stażystów brało udział w treningu umiejętności społecznych.

 

Miejski ośrodek pomocy społecznej