Modernizacja Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Miasto Bielsko-Biała podpisało kolejną umowę o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej, w okresie programowania 2007-2013. Tym razem projekt dotyczył restrukturyzacji i modernizacji Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej.

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 7 sierpnia 2009 r.,
Całkowita wartość projektu: 5 901 514,10 PLN
Kwota dofinansowanie z EFRR: 4 503 964,77 PLN
Rozpoczęcie realizacji: 14 lipca 2006 r.,
Zakończenie rzeczowe realizacji: 30 marca 2009 r.
 
         Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet „Zdrowie i rekreacja”, Działanie 9.1 „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego”

         Przedmiotem projektu było dostosowanie Pawilonu nr 1 Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej do wymogów prawa, usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi pawilonami Szpitala, remont dachu, oraz szerokie dosprzętowienie placówki.

         Projekt polegał na przeniesieniu Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Neurologicznego, a także Izby Przyjęć, poradni neurologicznej, poradni EEG oraz poradni wirusowego zapalanie wątroby z budynku usytuowanego przy ulicy Emilii Plater, do Pawilonu nr 1 zlokalizowanego przy ulicy Wyspiańskiego. W ramach przedmiotowego projektu wykonano również przewiązkę, która umożliwiła połączenie Pawilonu nr 1 z Izbą Przyjęć oraz Pracowniami.

         Realizacja projektu była podyktowana niemożnością dostosowania budynku przy ulicy Emilii Plater do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku  w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dodatkowym minusem było znacznie oddalenie od pozostałych budynków szpitalnych. Odrębna lokalizacja oznaczała także podwójne koszty: w budynku przy ul. Emilii Plater musiała funkcjonować odrębna Izba Przyjęć, konieczne było utrzymywanie pracowni diagnostycznych.

         W ramach projektu dokupiona została również aparatura medyczna niezbędna do leczenia pacjentów. Zakup aparatury był podyktowany koniecznością wymiany niektórych urządzeń oraz koniecznością poszerzenia bazy sprzętowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl