Nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Z wnioskiem o nieodpłatne przekształcenie mogą wystąpić osoby fizyczne  będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Nieodpłatne przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności następuje w oparciu o art. 1 ust. 1a powołanej na wstępie ustawy - na rzecz użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych:

  • Którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.,
  • Które uzyskały użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50 poz. 279).

Załączniki:

  • Dokumenty potwierdzające nabycie prawa użytkowania wieczystego przez wnioskodawcę i jego poprzedników prawnych,
  • Dokumenty potwierdzające uprawnienia użytkownika wieczystego lub jego następcy prawnego do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Termin załatwienia sprawy:

Kpa. Postępowanie administracyjne realizowane przez organ administracji samorządowej, zakończone wydaniem decyzji.

Opłaty:

Opłata skarbowa: za decyzję – 10,00 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego - w sprawach dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Bielsko-Biała; Wojewody Śląskiego - w sprawach dot. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 4 Wydział Nieruchomości.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek o nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności  POBIERZ