ul. Lucjana Rydla

Adres
ul. Lucjana Rydla
Opis

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta, w strefie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, nieopodal osiedla mieszkaniowego przy ul. Wapiennej i placówek oświatowych. Przedmiotowa działka posiada regularny kształt, położona jest w terenie lekko pochyłym, obecnie stanowi nieogrodzony teren zielony.

Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ul. Lucjana Rydla.


Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia - posadowionych w bezpośrednio przylegającej drodze. Przez działkę przebiega linia wysokiego napięcia 110kV. Przez działkę przebiega również sieć gazowa oraz wodociągowa - wzdłuż fragmentów południowej granicy, ponadto sieć telekomunikacyjna wzdłuż zachodniej granicy, oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która przecina nieruchomość w kierunku północno-południowym w odległości ok. 25 m od wschodniej granicy nieruchomości.

Dla przedmiotowego terenu miasto nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej ww. działka zlokalizowana jest w strefie oznaczonej symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dla dz. 3885/19 wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr  UA.6730.837.2011.JGO-AR z dnia 11 lutego 2013 r. dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Klasa gruntu RIIIb wymaga decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej części działki planowanej pod zabudowę.

Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości wymaga aktualizacji.

Do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
4087.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg ustny nieograniczony
Cena
675000.00
Numer działki
3885/19
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00061046/6