ul. Bohaterów Monte Cassino oraz Rudawka

Adres
ul. Bohaterów Monte Cassino/Rudawka
Opis

Ww. działki stanowią teren niezabudowany, częściowo porośnięty trawą, częściowo zadrzewiony samosiejkami. Nieruchomości tworzą w terenie jedną wspólną całość w kształcie nieregularnego wielokąta. Teren płaski, równy.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr XXX/930/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 czerwca 2004 r. Zgodnie z ww. planem kompleks ww. działek w przeważającej części znajduje sie w jednostce 53_P,U-04, tj. tereny przemysłu i usług. W niewielkiej południowo-wschodniej części od strony obwodnicy działki znajdują się w jednostce 90_KDS 2/3, tj. droga ekspresowa wraz z ulicami serwisowymi oraz węzłem. Zarządca ww. ciągów komunikacyjnych nie przewiduje żadnej dodatkowej inwestycji na terenie ww. działek.

Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa jest bezpośrednio przez działkę 5/11 poprzez zjazd z ul. Rudawka, zlokalizowany w pobliżu granicy z działką sąsiednią 4/20. Inwestor zobowiązany jest do odrębnego uzgodnienia z zarządcą drogi możliwości i warunków obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.

Działka 5/11 została objęta ostateczną decyzją 2/2017 Wojewody Śląskiego z 12 kwietnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z budową gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim. Wobec powyższego ww. działka została ograniczona w sposobie korzystania w celu zapewnienia wejścia na czas budowy ww. gazociągu oraz w celu zapewnienia prawa wejścia na czas konserwacji i usuwania napraw po zakończeniu inwestycji. Dla projektowanego gazociągu wyznaczono na działce 5/11 strefę kontrolowaną o szerokości 8 metrów (4 m od osi w każdą stronę), w której nie należy wznosić żadnych obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu, a także w odległości 3 metrów od osi nie mogą znajdować się żadne drzewa. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu z operatorem ww. sieci gazowej.

Odszkodowanie z tytułu ograniczenia w korzystaniu należne będzie właścicielowi działki 5/11 na dzień ostateczności decyzji, tj. Gminie Bielsko-Biała.

Z uwagi na przebiegające przez działkę uzbrojenie terenu, tj. sieć gazową oraz energetyczną zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebiegają linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, sadzić drzew i krzewów.

Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości wymaga aktualizacji.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Kategoria
Działki
Zabudowa przemysłowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
11017.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
pod inwestycje
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
2754250.00
Numer działki
5/11, 5/15, 5/1, 5/19
Obręb
Wapienica
KW
BB1B/00027647/9, BB1B/00143652/6