ul. Lipnicka

Opis

Działka 367/5 stanowi płaski, niezagospodarowany teren o kształcie trapezoidalnym, umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie. Teren porośnięty jest trawą oraz samosiejkami drzew. W celu realizacji inwestycji niezbędne będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie ww. drzewostanu. Z uwagi na klasę użytków gruntowych ww.  nieruchomości RIIIb (pow. użytku 362 m2) konieczne będzie wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Przedmiotowa działka usytuowana jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej dz. 367/5 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka umożliwia samodzielną zabudowę budynkiem mieszkalnym lub usługowym. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

W celu zapewnienia dostępu przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej – ul. Lipnickiej, podjęte zostało Zarządzenie Nr ON.0050.1994.2021.NR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie warunkowego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez dz. 367/3 obręb Lipnik obj. Kw BB1B/00126704/1, stanowiącą własność Gminy Bielsko-Biała na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego dz. 367/5 obręb Lipnik obj. Kw BB1B/00126860/2 – pasem szerokości 5 m wzdłuż jej zachodniej granicy – pod warunkiem wcześniejszego zbycia nieruchomości władnącej.

Opisana powyżej służebność zostanie ustanowiona w akcie notarialnym w przedmiocie sprzedaży nieruchomości władnącej. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za ustanowioną służebność w kwocie netto 200,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Ww. kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości obowiązującej na dzień ustanowienia ww. służebności. Obecnie stawka podatku VAT
wynosi 23%.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa usługowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
518.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieuchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
227920.00
Numer działki
367/5
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00126860/2